Kadra

Dyrektorem Szkoły Kompas jest Marta Wawrzyniak.
Wicedyrektorem Paweł Szymankiewicz.