Edukacja zróżnicowana

Wśród zalet edukacji zróżnicowanej należy wymienić , m. in. szacunek dla naturalnej odmienności związanej z płcią, a co za tym idzie, dostosowanie metod przekazywania wiedzy oraz wychowania odpowiednio w szkołach dla dziewcząt oraz dla chłopców (inaczej uczy się dziewczęta i chłopców matematyki czy języków, jak również postaw – lojalności, przyjaźni, inaczej wychowuje się do wiary).

W szkole męskiej nauczycielami są wyłącznie mężczyźni, którzy szczególnie rozumieją uwarunkowania rozwoju chłopca. Komunikaty formułują w sposób jasny dla uczniów, a praca dydaktyczna uwzględnia konieczność zaspokojenia naturalnych potrzeb, takich jak chęć walki, pragnienie ryzyka, przeżywania przygody. Chłopcy uczą się rywalizacji i honorowego postępowania. Proces nauki odbywa się poprzez doświadczenie, a organizacja dnia zapewnia uczniom wypełnienie potrzeby ruchu, co pozytywnie wpływa na ich koncentrację w czasie lekcji.